Privatumo politika


 • PRIVATUMO POLITIKA
  BENDROSIOS NUOSTATOS
  Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų mums patikėtų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką, kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, taip pat pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB „Kosmagija“ Lietuvos Respublikoje įsteigta MB „Kosmagija“, juridinio asmens kodas 305528385, registracijos adresas: I.Simonaitytes 12-67, Vilnius, Lietuva. Su Bendrove galite susisiekti el. paštu kosmagija@gmail.com ar telefonu 370 61733463 .
  Ši Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis mūsų interneto svetaine (toliau - Interneto svetainė).
  Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
  Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, registruojatės, kaip registruotas vartotojas, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas prekes, prenumeruojate mūsų naujienlaiškius, dalyvaujate žaidimuose, akcijose, konkursuose, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais, apsilankote mūsų prekių atsiėmimo punkte, tiekiate mums prekes ar paslaugas ar kitu būdu bendraujate su mumis.
  Mes turime teisę vienašališkai keisti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, mes laikysime, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

  KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
  Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
  - Kai Asmens duomenis mums pateikiate Jūs pats;
  - Kai mes patys surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, mūsų administruojamomis socialinėmis paskyromis, Jums susisiekus su mumis telefonu ar el. komunikacijos priemonėmis, atvykus į mūsų prekių atsiėmimo punktą;
  - Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi mes taip pat galime gauti informaciją apie Jus iš kitų šaltinių, pvz., viešai prieinamų registrų, duomenų bazių, rinkodaros partnerių ir kitų trečiųjų šalių.
  Priklausomai nuo Jūsų naudojamo socialinio tinklo nustatymų, jei pasirenkate susieti savo socialinio tinklo paskyrą su savo paskyra mūsų Interneto svetainėje mes galėsime matyti tam tikrus duomenis iš Jūsų socialinio tinklo paskyros, įskaitant Jūsų asmeninės paskyros duomenis: paskyroje nurodomą Jūsų vardą, pavardę ar pseudonimą, profilio nuotrauką ir el. pašto adresą.
  Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui parduodant Jums prekes, jas pristatant ar pan.) mums būtina turėti tikslią ir naujausią su Jumis susijusią informaciją, reikalingą kokybiškam paslaugų teikimui, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.
  Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą.

  Jūsų Asmens duomenis tvarkome tokiomis sąlygomis:

  Registracija Interneto svetainėje / prisijungimas prie paskyros, paskyros palaikymas - Tvarkomi Asmens duomenys: Prisijungimo vardas, slaptažodis,, el. pašto adresas, IP adresas, registracijos bei sutikimo gauti naujienlaiškius data, paskutinio apsilankymo data. Kai jungiamasi su Facebook paskyra – profilio nuotrauka, vardas, pavardė, pseudonimas, el. pašto adresas. Asmens duomenys saugomi visą aktyvų paskyros naudojimo laikotarpį ir 5 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

  Elektroninė prekyba - Tvarkomi Asmens duomenys: Vardas, pavardė, asmens kodas, jei pirkėjas jį savanoriškai pateikia, pavyzdžiui, atlikdamas mokėjimo pavedimą, telefono numeris, IP adresas, pirkimo istorija, prekių pristatymo adresas, prekių apmokėjimo duomenys, užsakymų – pristatymų veiksmų istorija, grąžinimų istorija, komunikacija su klientu. Asmens duomenys saugomi 10 metų nuo pirkimo Interneto svetainėje dienos. Buhalteriniai dokumentai saugomi teisės aktų nustatytais laikotarpiais. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas). 

  Tiesioginė rinkodara -  Tvarkomi Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, sutikimo gauti naujienlaiškius data, paskutinio apsilankymo data. Asmens duomenys saugomi 5 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotis, nebent sutikimas tvarkyti Asmens duomenis būtų atšauktas anksčiau. Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)

  Bendrovės Interneto svetainės tobulinimas, rinkodaros komunikacijos aktualizavimas - Tvarkomi Asmens duomenys: Lankytojų kompiuterių IP adresai, lankymosi duomenys, duomenys apie įrenginio naudojamą naršyklę, prisijungimo data ir laikas, mobiliojo įrenginio gamintojas ir modelis, mobiliojo įrenginio operacinė sistema, vizitų statistika, kita slapukų renkama informacija Slapukų ar panašių sekimo technologijų renkami. Asmens duomenys saugomi žemiau šioje Privatumo politikoje nurodytais terminais. Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas)

  Komunikacija su klientais ir / ar potencialiais tikslais (skundai, kreipimaisi, prašymai pan.) - Tvarkomi Asmens duomenys: Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, kreipimosi laikas, skundo, kreipimosi, prašymo turinys, jei aktualu - sąskaitos numeris, jei kreipiamasi per Facebook - Facebook paskyros duomenys (profilio nuotrauka, vardas, pavardė, pseudonimas), bet kokia kita informacija, kuria Jūs nusprendžiate laisvanoriškai pasidalinti su Bendrove. Asmens duomenys saugomi visą komunikacijos laikotarpį ir 2 metus po komunikacijos pabaigos. Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

  KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?
  Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia, kad galėtume pasiekti tikslus dėl kurių jie yra renkami. Nerenkame ir nesaugome Asmens duomenų, kurie būtų nesusiję mūsų veiklos vykdymu ir prekių Jums pardavimu.
  Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
  - Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR (EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR), reikalavimų;
  - Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
  - Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
  - Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
  - Laikome Asmens duomenis tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
  - Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
  - Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
  KAM PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
  Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:
  - Jei yra Jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  - Valstybės įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos institucijoms, teismams, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
  - Bendrovės pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams (pavyzdžiui, IT, serverio paslaugas, svetainės administravimo teikiančioms bendrovėms, buhalterinę apskaitą tvarkančioms įmonėms, skambučių aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, analizę atliekančioms, reklamos paslaugas teikiančioms bendrovėms, mokėjimų tarpininkams ir pan.). Iš tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;
  DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  Jūs kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
  - Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
  - Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
  - Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
  - Reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
  - Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
  - Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
  - Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą**, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
  **Pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, turint Jūsų sutikimą, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas Jūsų Asmens duomenų profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti.
  KAM JŪS GALITE PATEIKTI SKUNDĄ?
  Jei norite pateikti skundą dėl mūsų vykdomo Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios Privatumo politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
  Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, taip pat galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje www.ada.lt.